Quyết định phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015(04/12/2014)

Ngày 01/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1413/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Tìm theo ngày :