Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW(26/06/2024)

Ngày 26/6/2024, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định 609/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Theo đó, Bộ Xây dựng đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tìm theo ngày :