Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 05/2015(28/05/2015)

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2015 ước tính đạt 18.100 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3579 tỷ đồng; vốn địa phương 14.521 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

Tìm theo ngày :