Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2018 của ngành Xây dựng(29/06/2018)

Bộ Xây dựng đã có Công văn 1577/BXD-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và KTXH 6 tháng đầu năm 2018. 

 • Bộ Xây dựng đã có báo cáo số 26/BC-BXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018của Chính phủ trong Quý I năm 2018.  
 • Bộ Xây dựng đã có báo cáo số 14/BC-BXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017. 
 •  Bộ Xây dựng đã xây dựng Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ năm 2018.
 • I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

  1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

  1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá thấp tại một số đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội. Nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới… nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp,…. Chủ động cập nhật, theo dõi thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để nắm bắt số liệu về dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản để kịp thời báo cáo Chính phủ.  

 • I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

  1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

  1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng đối tượng; tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị; nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp; Nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới… nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp,…. Chủ động cập nhật, theo dõi thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng, nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,...  

 • I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

  1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

  1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến nhà ở, nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp tại một số đô thị lớn. Chủ động cập nhật, theo dõi thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng, nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ).  

 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Văn bản số 6081/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tổng hợp tình hình theo yêu cầu như sau: 
 • I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

  1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

  1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện rà soát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội để nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp tại một số thành phố thấp; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng, nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ).  

 • A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

  Ngành Xây dựng bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều tín hiệu tích cực, nhất là về khả năng phục hồi tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp, khó đoán định; ở trong nước, kinh tếvĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, môi trường kinh doanh được cải thiện, hoạt động phát triển doanh nghiệp khởi sắc, khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt...nhưng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nhu cầu đầu tư cho phát triển lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp, một số mặthạn chế trong Ngành đã được chỉ ra từ những năm trước nhưng chậm được khắc phục... 

 • I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

  1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

  1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp; đang rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin về dư nợ cho vay trong lĩnh vực đẩu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Tìm theo ngày :