Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2020(29/04/2021)

Ngày 27/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo 08/BC-BXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2020.

Tìm theo ngày :