Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị(12/05/2023)

Ngày 12/05/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã có Thông báo số 47/TB-HVCBXD về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Tìm theo ngày :