Thông cáo báo chí: Hội nghị thường niên năm 2020 - Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN(16/07/2020)

Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (gọi tắt là ASCN) được thành lập từ năm 2018 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore nhằm xây dựng một diễn đàn hợp tác của các đô thị cùng chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và hướng đến phát triển bền vững.

Tìm theo ngày :