Thu thập số liệu cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.0(11/08/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Trung tâm Thông tin được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.0”. Để có thêm thông tin về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở Xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Thông tin kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp một số nội dung thông tin theo Phiếu thu thập số liệu được gửi kèm văn bản này.

Tìm theo ngày :