Thông báo đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2021 thuộc Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030(12/05/2020)

Ngày 12/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2253/BXD-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo lĩnh vực liên quan; các đơn vị tư vấn liên quan, các Tổng công ty, công ty sản xuất vật liệu xây dựng về việc đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2021 thuộc Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Tìm theo ngày :