Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo kết quả pháp điển đề mục “Kiến trúc”(16/10/2020)

Triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục “Kiến trúc” thuộc chủ đề “Xây dựng, nhà ở, đô thị” (đề mục số 1 thuộc chủ đề số 43), Bộ Xây dựng đã tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục “Kiến trúc”. Để hoàn thiện dự thảo kết quả pháp điển đối với đề mục trên, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo kết quả pháp điển đề mục “Kiến trúc”.

Tìm theo ngày :