Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng(24/12/2020)

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Thủ tướng Chính phủ quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với  công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Để triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Quyết định (Văn bản số 8112/VPCP-CN ngày 27/9/2020 của Văn phòng Chính phủ) việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13. Đến nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :