Hướng dẫn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quốc tế áp dụng QCVN 01: 2019/BXD(30/11/2020)

Ngày 30/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5724/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quốc tế về việc hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2019.

Tìm theo ngày :