Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022(29/09/2021)

Ngày 29/9/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 83/TB-BXD về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022.

Tìm theo ngày :