Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị(15/05/2020)

Ngày 14/5/2020, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có công văn 1771/HUD-TGTT về việc báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Tìm theo ngày :