Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam(15/12/2020)

Ngày 14/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5972/BXD-QLDN về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Tìm theo ngày :