Sửa đổi Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình(10/04/2010)

Ngày 09/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định  433/QĐ-BXD về việc sửa đổi khoản 5 Điều 1  Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

Tìm theo ngày :