Bình Định: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng(21/07/2021)

Tại Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 13/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 08 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tìm theo ngày :