Chỉ thị về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng(29/05/2023)

Ngày 29/5/2023, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã ký ban hành Chỉ thị 04/CT-BXD về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Tìm theo ngày :