Hướng dẫn về định mức dự toán xây dựng, định mức sản phẩm, dịch vụ công(13/05/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 291/SXD-KT&VLXD ngày 31/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc xem xét, ban hành điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng cho phù hợp với điều kiện áp dụng thực tế. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2007/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Tìm theo ngày :