Thông tư: Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam(14/05/2012)

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2012/TT-BXD về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam như sau:

Tìm theo ngày :