Xác định và quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập(10/05/2012)

Vị trí việc làm được xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng.

Tìm theo ngày :