Kết luận thanh tra số 120/KL-TTr ngày 03/4/2017 về việc khai thác, sản xuất: Đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2017)

Kết luận thanh trasố 120/KL-TTr ngày 03/4/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc khai thác, sản xuất: Đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Tìm theo ngày :