Kết luận thanh tra số 418/KL-TTr ngày 18/8/2017 về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình(06/12/2017)

Kết luận thanh tra số 418/KL-TTr ngày 18/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình. 

Tìm theo ngày :