Thông báo mời nhà đầu tư tham gia mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1)(08/12/2015)

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) thông báo và kính mời quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty CC1; cụ thể như sau:

Tìm theo ngày :