Long An: Nhiều công trình phần việc của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới làm lợi hơn 30 tỷ đồng(29/12/2023)

Trong giai đoạn thực hiện Đề án tham gia xây dựng nông thôn mới, thanh niên Long An thực hiện 20 công trình cấp tỉnh, 270 công trình cấp huyện, 2.613 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở được thực hiện với tổng giá trị làm lợi hơn 30 tỷ đồng.

<<1...3456...165>>
Tìm theo ngày :