Tín dụng chính sách xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới(10/03/2021)

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần cho xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội cho biết sẽ tập trung thực hiện tốt công tác huy động vốn, tăng cường bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương sang ngân hàng để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay.

Tìm theo ngày :