Nâng cao chất lượng nông thôn mới trong từng tiêu chí(26/04/2024)

Chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc, sau khi đạt được tiêu chí này thì sẽ vươn đến những tiêu chí khác, hướng tới luôn nâng cao chất lượng chương trình.

Tìm theo ngày :