Thái Bình có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao(03/08/2022)

Với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tỉnh Thái Bình đang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên tinh thần củng cố bộ mặt nông thôn theo hướng “Sáng, xanh, sạch đẹp”.

Tìm theo ngày :