Huyện Gia Lâm xây dựng nông thôn mới tạo tiền đề phát triển huyện lên quận(02/12/2022)

Trong những năm qua, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề, nền tảng để huyện phát triển thành quận.

Tìm theo ngày :