Tạo đột phá cho nông thôn mới kiểu mẫu từ mô hình Làng thông minh(05/06/2024)

Tạo sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, làng quê phát triển văn minh, hiện đại gắn bản sắc văn hóa là mục đích của xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Tìm theo ngày :