Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô mới,(28/08/2009)

Ngày 27/8, Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư Liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH về việc quy  định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp như sau:

Tìm theo ngày :