Bắc Ninh dồn sức cho các công trình trọng điểm(26/09/2023)

Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho tỉnh Bắc Ninh hơn 8.200 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị 9.356 tỷ đồng. Để hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Bắc Ninh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tìm theo ngày :