Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII(17/01/2014)

Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cần có quy định cụ thể đối với hộ có 2-3 trường hợp đều được hưởng chính sách thì giải quyết như thế nào? Ví dụ: Hai vợ chồng đều được hưởng chính sách nhưng không sống cùng một nhà (sống với 2 người con ở 2 nhà khác nhau) thì giải quyết ra sao?

  • Ngày 17/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XVIII về việc đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm ban hành định mức dự toán trong lĩnh vực công ích đô thị (sửa đổi, bổ sung) để làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư theo quy định.
  • Ngày 17/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 105/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XVIII về việc cử tri kiến nghị Chính phủ ban hành kịp thời cơ chế chính sách về định mức chi phí chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 95/BXD-QLN trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc Chính phủ sớm xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở hiện còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn; bổ sung các quy định mới để điều chỉnh các lĩnh vực, các quan hệ chưa được pháp luật điều chỉnh; cụ thể hóa các quy định còn mang tính nguyên tắc, quy định chung để nâng cao tính khả thi khi áp dụng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, bình đẳng trong hoạt động phát triển, giao dịch, kinh doanh nhà ở và phát triển thị trường bất động sản; có chế tài xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; tăng cường vai trò và sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương; tăng cường phổ biến và khuyến khích ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. hiện đại trong quản lý, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc hình thành hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và bất động sản khoa học, hiệu quả. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cần phải đồng bộ, thống nhất tránh quy định trùng lắp, chồng chéo với các Luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư...
  • Ngày 07/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 33/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Hiện nay, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng thay đổi rất nhanh, nhiều loại vật liệu, thiết bị, công nghệ thi công hiện đại được đưa vào sử dụng ngày càng rộng rãi. Trong khi đó, việc bổ sung, điều chỉnh định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng được Bộ Xây dựng công bố theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 nhưng đến năm 2011 mới công bố bổ sung (Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/11/2011 của Bộ Xây dựng). Điều này dẫn đến tình trạng nhiều loại vật liệu, thiết bị, công nghệ đã sử dụng phổ biến nhưng chưa có định mức để làm cơ sở cho các cơ quan chức năng khi phê duyệt dự án, buộc các chủ đầu tư phải sử dụng các loại vật liệu cũ, thiết bị cũ có trong bộ định mức để lập dự toán xây dựng công trình, ảnh hưởng đến hiệu quả trong xây dựng cơ bản. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng định kỳ hàng năm rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế”.
  • Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2665/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Nhà nước tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hiện nay con số nợ đọng quá lớn dẫn đến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, công nhân bị mất việc hoặc chậm lương”.
  • Ngày 10/12, Bộ Xây dựng đã có công văn2630/BXD-KTXD trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh Đăk Lăk gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm ban hành định mức dự toán trong lĩnh vực công ích đô thị (sửa đổi, bổ sung) để làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư theo quy định”.
  • Ngày 09/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1854/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII về việc “Hiện nay trong điều kiện giá cả tăng cao, đề nghị nâng mức vốn cho vay đối với hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 … tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.
  • Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1625/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: “Kiến nghị khoanh nợ vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ: Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ là chương trình đã được thực hiện bắt đầu từ năm 2000 đến nay nhằm phát triển kinh tế xã hội đối với những vùng ngập lũ thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và mang ý nghĩa to lớn về chính trị và đậm tính nhân văn cao để giải quyết khó khăn về cuộc sống cho người dân nghèo vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù tỉnh Long An đã có nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện vận động, tuyên truyền người dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực vay tiền mua nền, xây dựng nhà trong cụm, tuyến dân cư… Nhưng tỷ lệ đưa dân vào ở trong cụm, tuyến vẫn còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 47% so với kế hoạch, do mặt bằng kinh tế của người dân trong địa bàn vùng lũ hiện nay còn nghèo nên chưa có khả năng hoàn vốn vay cho chương trình, nên số tiền trả nợ vay cho Ngân hàng phát triển hiện còn khoảng trên 53% còn nằm trong dân chưa thu hồi được. Long An hiện nay vẫn chưa tự cân đối được ngân sách, hàng năm phải nhận bổ sung cân đối của Trung ương. Trong năm 2012 tỉnh Long An hụt cân đối ngân sách khoảng 316 tỷ đồng. Do đó không thể bố trí ngân sách để trả nợ vay cho Ngân hàng phát triển mà nguồn trả nợ cho chương trình tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư là nguồn thu hồi từ các hộ dân nhận đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 1548/QĐ-TTg ngày 05/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho Long An được khoanh nợ đối với nguồn vốn vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ số tiền là 287.677 triệu đồng và được hạch toán theo dõi riêng. Đồng thời, khoản vốn vay này không nằm trong tổng mức dư nợ từ nguồn vốn huy động để đầu tư XDCB hàng năm của ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các huyện thực hiện nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế xã hội của 9 huyện vùng lũ. Các huyện vùng lũ tích cực rà soát nguyên nhân người dân chưa vào ở tại cụm, tuyến; đồng thời đề xuất, triển khai các giải pháp xử lý phù hợp từng cụm, tuyến nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa dân vào ở để có nguồn hoàn trả vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.
  • Ngày 26/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1553/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, cử tri tỉnh Bình Định. Nội dung kiến nghị: Cử tri cho rằng việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng là một nội dung quan trọng thể hiện sự quan tâm, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ hiện tại chưa đảm bảo để họ cải thiện được nhà ở, đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng, dột nát phù hợp hơn.
  • Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn1476/BXD-PTĐT trả kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng không gia hạn kéo dài thời gian cho dự án Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) làm chủ đầu tư (hết hạn vào năm 2013). Vì dự án này đã kéo dài thời gian trên 20 năm, việc bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa hoàn tất gây rất nhiều khó khăn, bức xúc cho đời sống người dân trong khu vực”.
Tìm theo ngày :