Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV(22/12/2020)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020 với nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri phản ánh tình trạng quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An chậm triển khai hơn 10 năm nay gây lãng phí rất lớn về tài nguyên đất. Đề nghị các bộ, ngành có liên quan quan tâm tháo gỡ nhanh các khó nhăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của dự án”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị hệ thống giao thông hiện nay chưa đáp ứng được lưu lượng phương tiện, thiếu đồng bộ, diện tích dành cho giao thông tĩnh không đảm bảo khiến các đô thị Việt Nam nói chung và khu vực nội thành một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ... phải đối diện với tình trạng ùn tắc, thiếu hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường. Do đó, kiến nghị cần có quy hoạch tổng thể về giao thông đô thị tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng chung cư cao tầng trong nội đô và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị cho phù hợp, đảm bảo không gian cho quy hoạch cây xanh, thiết chế văn hóa và dịch vụ công cộng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020 với nội dung: “Cử tri cho rằng, thông qua hiệu quả của 02 đợt chống dịch Covid -19 vừa qua ở nước ta cho thấy, với sự huy động của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân thì bất kỳ trở ngại, khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua. Do đó, cử tri kiến nghị, đối với một số lĩnh vực khác như: Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng; chống các vi phạm về trật tự giao thông đường bộ, vi phạm về môi trường, vi phạm về quản lý đất đai, về xây dựng cơ bản…cũng cần có sự tham gia cả hệ thống chính trị và vận động ủng hộ của người dân mới đảm bảo ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020 với nội dung kiến nghị: “Thực tế hiện nay, một số công trình giao thông đường bộ lớn (như Quốc lộ 1A) hoàn tất xây dựng đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã xuống cấp, liên tục sửa chữa, dặm vá gây nguy hiểm trong quá trình lưu thông của nhân dân. Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung đồng bộ giữa Luật giao thông đường bộ và Luật xây dựng đối với lĩnh vực giao thông đường bộ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020 với nội dung kiến nghị: “Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định điều kiện để dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Tuy nhiên, tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định: “UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”. Quy định nêu trên rất khó thực hiện trong thực tiễn (địa bàn tỉnh có nhiều đô thị). Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể các điều kiện để dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê tại đô thị được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV, trên cơ sở văn bản số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó cho phép Hải Phòng hình thành một số quận mới và thành phố Thủy Nguyên - Trung tâm đô thị Bắc Sông Cấm (như thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh).

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định một số điều của Luật Kiến trúc, tuy nhiên Bộ Xây dựng chưa công bố phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc. Do đó, hiện nay việc lập quy chế gặp vướng mắc và chưa triển khai thực hiện được. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn về chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc để có cơ sở triển khai thực hiện”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị:“Đề nghị có cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất… đối với các Dự án xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm xém xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban dân nguyện chuyển đến theo công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: Tại khoản 2 Điều 19 Luật Nhà ở có quy định: “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 của Luật này”. Do đó, khi địa phương muốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở sẽ gặp nhiều khó khăn, thủ tục phức tạp như: phải lập quy hoạch chi tiết, phê duyệt quy hoạch chi tiết; người dân xung quanh khu vực chuẩn bị lập dự án bị ảnh hưởng, điều này là không hợp lý. Đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn trên.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị:“Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ Xây dựng về chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”. Tuy nhiên, chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” chưa quy định cụ thể đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, thẩm định và nghiệm thu hoàn thành, đánh giá sự phù hợp đối với san lấp bằng tro xỉ nhiệt điện nên tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn khi tiến hành áp dụng vào thực tế. Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành các quy trình thực hiện như quy trình thiết kế, giám sát, thi công, quản lý chất lượng cho công trình san lấp sử dụng tro xỉ nhiệt điện, trong đó cần nêu cụ thể trách nhiệm từng đơn vị và chủ đầu tư có được thuê đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế đủ năng lực trong trường hợp không đủ năng lực để thực hiện các bước khảo sát, thiết kế, thi công như đối với công trình san lấp vật liệu thông thường”.

Tìm theo ngày :