Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng(30/01/2024)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV  với nội dung kiến nghị: "Cử tri phản ánh, hiện nay việc bố trí dân cư tại các địa phương chưa đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của các cấp và theo quy định của pháp luật về quy hoạch và đất đai; chưa phù hợp với phong tục tập quán cua người dân từng vùng, từng địa phương để phát triển bền vững; nhất là dân cư ở vùng miền núi cao, vùng đặc biệt khó khăn. Cử tri kiến nghị, Chính phủ quan tâm xem xét, quy hoạch bố trí dân cư mang tầm vĩ mô hơn; quy hoạch trong phạm vi cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đảm bảo các tiêu chí xây dựng thôn, bản cho phù hợp, dễ quản lý".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng chuyển đến trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản:Tại khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật". Khoản này được hướng dẫn bởi Điều 5 Nghi định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, cụ thể: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản) không bắt buộc phải có các điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản bao gồm:1. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật...6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP (trước đây là Nghị định số 76/2015/ND-CP) chưa quy định rõ bất động sản quy mô nhỏ, hoạt động không thường xuyên phải lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản (mức diện tích đất tối thiểu khi đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để kinh doanh; mức diện tích đất ở, diện tích đất khác để kinh doanh). Do đó, kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ có quy định cụ thể về kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên để các địa phương có cơ sở thực hiện”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang chuyển đến trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Luật Kinh doanh bất động sản: mâu thuẫn trong quy định về điều kiện vốn tối thiểu của chủ đầu tư trong đấu giá quyền sử dụng đất. Tại Điều 10 của Luật này yêu cầu chủ đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định ít nhất 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về đất đai (Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) yêu cầu chủ đầu tư phải có vốn chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên. Đề nghị sửa đổi, bổ sung”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 05/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 của Nghị định 35/2023/NĐ-CP, các dự án nhóm A (dự án du lịch có tổng mức đầu tư > 800 tỷ, dự án khu đô thị >2300 tỷ) phải thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn xây dựng cấp Bộ. Do vậy, ngoài những vướng mắc liên quan đến quy hoạch (sai khác so với Quy hoạch chung, chưa có quy hoạch phân khu) thì thời gian thực hiện các thủ tục ở Bộ, ngành rất dài (như các dự án đô thị do Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt tại Phân khu 2,4,9 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội; Khu du lịch Hải Giang Merry Land).

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 05/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với dự án nhóm A có công trình cấp II trở xuống (dưới 25 tầng, dưới 75m).

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị cử tri gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật thương mại, đầu tư…

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: Tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định: “Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán”. Thực tế thời gian qua, quy định này gây khó khăn đối với chủ đầu tư; trong thực tế, việc thời điểm thanh toán cho công việc khối lượng là rất khó xác định, có xác định thì khi đi vào thực tế cũng sẽ không theo dự kiến dẫn đến chủ đầu tư phải ký phụ lục hợp đồng rất nhiều lần làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Mặt khác, chưa phù hợp với Luật Xây dựng; cụ thể, quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ sung định mức cho suất đầu tư đối với nhà máy nước có công suất dưới 40.000m3/ngày-đêm để có cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời bổ sung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đối với tuyến ống cấp nước cho đường ống HDPE có đường kính từ DN20mm đến DN600mm và đường ống thép có đường kính từ DN40mm đến DN600mm để có cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng công trình; nghiên cứu và công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cho công trình Cụm công nghiệp theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Tại điểm b khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này”. Tuy nhiên, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP chỉ quy định công tác thẩm định đối với Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiếu các nội dung liên quan đến công tác thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Kiến nghị bổ sung các quy định về nội dung thẩm định, hồ sơ trình thẩm định, thời gian giải quyết và biểu mẫu thực hiện đối với công trình ảnh hưởng đến an toàn lợi ích cộng đồng có quy mô lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại các địa phương nhằm tạo điều kiện cho họ được mua nhà ở với mức giá hợp lý hoặc mua trả góp nhiều năm; đầu tư cơ sở mầm non, thiết chế văn hóa, thể thao, khu thương mại dịch vụ trong hoặc gần khu công nghiệp phục vụ công nhân, người lao động”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Về định mức chi phí: Tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, chỉ hướng dẫn phương pháp, nội dung rà soát, xác định các định mức mới, định mức điều chỉnh, chưa ban hành hướng dẫn xác định dự toán, định mức chi phí và các chi phí cần thiết khác để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở để xác định chi phí thực hiện. Kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định dự toán, định mức chi phí và các chi phí cần thiết khác để thực hiện công tác rà soát, xây dựng định mức mới và định mức điều chỉnh làm cơ sở để tổ chức thực hiện theo đúng quy định”.

Tìm theo ngày :