Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Quốc hội khóa XV(03/04/2024)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị:“Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 09 Bộ ngành như: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Kiến nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm có giải pháp phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tại các khu và cụm công nghiệp cho công nhân”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Cử tri huyện Đô Lương kiến nghị tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục để cán bộ, công chức dễ tiếp cận gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ cán bộ công chức vay xây dựng nhà ở”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị cần có chính sách mang tính toàn quốc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghèo mua nhà ở xã hội và không có điều kiện mua đất ở các khu quy hoạch’’.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các nội dung đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết trong Luật Nhà ở năm 2023 để sớm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành để công nhân trong các khu công nghiệp của thành phố sớm được hưởng các chính sách ưu đãi về nhà lưu trú công nhân, có thể được sử dụng nhà lưu trú ngay sau khi các dự án trên địa bàn thành phố hoàn thành đi vào sử dụng (khoản 2 Điều 94, khoản 4 Điều 100...)

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6 khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Luật Nhà ở (sửa đổi): Điều 142 của Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định việc chủ đầu tư sẽ có quyền quản lý diện tích để xe ô tô tại nhà chung cư nếu chủ đầu tư đảm bảo không tính chi phí xây dựng diện tích để xe ô tô vào giá bán căn hộ và phải công khai các chi phí xây dựng này. Cử tri cho rằng quy định này sẽ khiến các chủ đầu tư và các Ban quản trị tiếp tục lúng túng và tranh cãi khi phân định quyền sở hữu về quản lý phần diện tích để xe ô tô tại nhà chung cư, quy định này chưa rõ về hình thức và nội dung của tài liệu, chứng từ mà chủ đầu tư phải sử dụng để chứng minh việc không tính chi phí xây dựng vào giá bán. Do đó, cử tri kiến nghị cần cụ thể hóa nội dung quy định này để hạn chế tranh chấp giữa các chủ đầu tư và Ban quản trị hoặc có quy định theo hướng mặc định diện tích để xe ô tô nhà chung cư là thuộc quyền sở hữu và quyền quản lý của chủ đầu tư nhưng bổ sung quy định chặt chẽ hơn trong việc chủ đầu tư không được bán, cho thuê mua phần diện tích này cho bên thứ ba trừ trường hợp bán cho thuê mua đối với người mua căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ và phải đảm bảo ưu tiên sử dụng phần diện tích này để cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho chính các chủ sở hữu nhà chung cư đó.”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về định mức xây dựng, đối với định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD, tại tiểu mục 4.5 mục 4 Chương II Phần II có quy định về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư xác định như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị:Cử tri đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương; đồng thời bố trí vốn để các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công tại địa phương”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm phê duyệt Đề án làm nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2024-2030 với mức hỗ trợ: Xây mới 70.000.000 đồng/nhà, sửa chữa không quá 30.000.000 đồng/nhà”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Trong đó có quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách người có công. Nhưng từ đó tới nay chưa được thực hiện (từ năm 2021, dừng việc hỗ trợ xây mới, sửa nhà) khi đó rất nhiều đối tượng chính sách người có công đề nghị hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Do đó đề nghị triển khai kịp thời, giải quyết hỗ trợ các đối tượng người có công đảm bảo theo quan điểm của Đảng ta thực hiện các chính sách đến với người có công nhanh nhất, đúng nhất, đầy đủ nhất”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị quy định phụ cấp cư trú áp dụng đối với cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu nhà nước quy định”.

12345...87
Tìm theo ngày :