Bộ Xây dựng cho ý kiến nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh Giang mở rộng, huyện Ninh Giang, đến năm 2035(21/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2048/UBND-VP ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Hải Dương xin ý kiến về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh Giang mở rộng, huyện Ninh Giang, đến năm 2035 (sau đây gọi tắt là QHC đô thị Ninh Giang).

<<1...3456...733>>
Tìm theo ngày :