Điều chỉnh giá gói thầu Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM - Giai đoạn I và các gói thầu DAXD Đại lộ Đông - Tây TP.HCM của Ban quản lý DA Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố(21/11/2008)

Ngày 20/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 302/BXD-KTXD gửi  Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố về việc điều chỉnh giá gói thầu Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn I và các gói thầu dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :