Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng(05/03/2024)

Ngày 05/3/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 149/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, gồm các thành viên sau:

Tìm theo ngày :