Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở(25/08/2023)

Ngày 25/8/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Tìm theo ngày :