Phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh(21/07/2021)

Ngày 21/7/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 875/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :