Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng(19/05/2005)

Ngày 6 - 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng. Nghị định gồm 7 chương, 26 điều quy định về vị trí, chức năng, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn... của thanh tra xây dựng. Nghị định của Chính phủ số 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng

Tìm theo ngày :