Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra dịch cúm ở gia cầm H5N1 và đại dịch cúm A H5N1 ở người của ngành Xây dựng(11/11/2005)

Ngày 09/11/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 2093/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra dịch cúm ở gia cầm H5N1 và đại dịch cúm A H5N1 ở người của ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :