Bộ Xây dựng quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023(03/03/2023)

Ngày 3/3/2023, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Tổ phó Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Bộ.

Tìm theo ngày :