Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Thí nghiệm và Chuyển giao công nghệ(08/06/2017)

Ngày 08/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 288/GCN-BXD về việc Trung tâm Thí nghiệm và Chuyển giao công nghệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :