Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng(10/02/2017)

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 23/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :