Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008(23/09/2014)

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1081/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO), bao gồm các thành viên có tên sau đây:

Tìm theo ngày :