Công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng(11/08/2014)

Ngày 30/7, Bộ Xây dưng đã có Quyết định 976/QĐ-BXD về việc công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành về “nhà ở công vụ” do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh quản lý quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/01/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. Cụ thể như sau:

Tìm theo ngày :