Nâng cao tính thân thiện với người dùng trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến(12/07/2023)

Số hóa dịch vụ công là một ưu tiên quan trọng của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Tìm theo ngày :