Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 10-2009(09/11/2009)

Kết quả triển khai trong tháng 10/2009 như sau :

Tìm theo ngày :