24 nhóm thủ tục hành chính được rà soát trọng tâm năm 2012(07/03/2012)

Theo Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, có 24 nhóm thủ tục hành chính sẽ được rà soát trong năm 2012.

Tìm theo ngày :