Kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng(25/08/2009)

Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 873/QĐ-BXD về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm các thành viên có tên sau:

Tìm theo ngày :