Đảm bảo đúng tiến độ Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC(11/03/2014)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Tìm theo ngày :